Sylwetka absolwenta
                  


   Absolwent naszego przedszkola jest kreatywny i twórczy, chętny do współdziałania i pożytecznych  interakcji.
Cechuje go poczucie obowiązku oraz ogólne zrozumienie zasad podporządkowania się panującym normom zachowania.
Jest wytrwały w dążeniu do realizacji wytyczonego celu.
  Chętnie poznaje rzeczywistość poprzez manipulowanie, przekształcanie, odkrywanie i eksperymentowanie.
   Naszego absolwenta cechuje postawa proekologiczna i prozdrowotna.
  Poznaje on przyrodę, uczy się ją kochać, wie jak o nią dbać już od najmłodszych lat.
Jest wrażliwy na piękno, bogactwo otaczającego świata.
  Obserwuje, bada, eksperymentuje - jasno precyzuje swoje doświadczenia
  Właściwie zachowuje się w środowisku i aktywnie działa na jego rzecz.
Jest świadomy własnej roli społecznej, więzi rodzinnych oraz tradycji.

  Odróżnia takie wartości jak, prawda, dobro, miłość.
  Absolwent naszego przedszkola jest przygotowany do podjęcia nauki w szkole.
   Działa w sposób aktywny na rzecz własnego rozwoju.
Ma świadomość swoich praw i obowiązków.
  Potrafi współdziałać w atmosferze zgody, szacunku i życzliwości.
  Posiada elementarną wiedzę o Europie. Jest otwarty, tolerancyjny wobec ludzi innych narodowości.
  Akceptuje odrębność narodową , która wyraża się w innym języku, kulturze, zwyczajach, warunkach życia i symbolice.
  Potrafi określić siebie i swoje miejsce na świecie: Jestem Polakiem i mieszkam w Polsce.
  Jestem Europejczykiem, mój kraj leży w Europie.